Продекан за настава - доц. д-р Гордана Димитровска

е-пошта:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tab Title 1

Д-Р ГОРДАНА ДИМИТРОВСКА. доцент, родена 1967 г. во Битола. Со основно и средно образование се стекна во Битола, во 1990 дипломира на Природно математички факултет - Скопје. Постдипломските студии ги заврши на истиот факултет, на групата биологија, стекнувајќи се со академско звање магистер по биолошки науки. Во 2001 г. е избрана како помлад асистент по група биолошки предмети. Во 2008 г. во асистент од областа на технологија на млеко и млечни производи. Автор и коавтор е на 28 трудови публикувани во зборници на меѓународни и домашни научни собири и симпозиуми, научни симпозиуми и научни списанија. Активно учествуваше во реализација на проектот за социо – економски развој од поголемразмер: Компонента 1: Техничка помош на физибилити студија за развој на технолошки парк во Битола, 2003, European Agency for Reconstruction и соработник истражувач на проект: 2009-2012:“Using local resources for micro regional development – sustainable agribusiness and tourism in the Southern Balkans”, 159143-TEMPUS-1-2009-1- HU-TEMPUS-JCPR. Научно-стручна активност и усовршување од својата област ја
реализира со учество во проекти. со студиски престои надвор од нашата земја: обука за Технологија за производство на овчо и козјо сирење, MASSP, SIDA, со студиски престој во Грција, изведе во 2008 г. и New curriculum models for educating food engenerris, CD_JEP -40065-2005,со студиски престој воWageningen University and research centar ,Wageningen, 2009 Netherland.

Tab Title 2

Your text...

Tab Title 2

Your text...

Tab Title 2

Your text...

Social networks

                   

satis-tempus

EBSCO

ebsco

Video

 

E-learning

 

Log in to iKnow system