проф. д-р Живко Јанкулоски

е-пошта:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tab Title 1

Роден е 1956 г. Средно образование завршил во Битола.
Дипломирал на Земјоделскиот факултет при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во 1980 година.
Постдипломските студии ги завршил на истиот факултет,
стекнувајќи се со академско звање магистер на земјоделски
науки. Докторирал на Земјоделскиот факултет во 2000 година.
Наставно – научната дејност ја започнал во 1991 година како
професор на Вишата земјоделска школа во Битола, а после
нејзиното прераснување во Факултет за биотехнички науки
(1999), д-р Живко Јанкулоски е редовен професор на
истоимениот факултет по предметите: Агроекологија, Вовед во
растително производство, Фуражно производство, Зачински
и лековити растенија, Поледелство, Амбалажирање на
анимални производи, Еко-амбалажа. Наставно-научната дејност на проф. д-р
Јанкулоски е од подрачјето на биотехничките науки.
Стручно се усовршувал во истоименото подрачје преку изведување на студиски
престои во Франција во Compagnie Canal d Provence во Provence и Compagnie Nationale
d Aménagement de la Région du Bas-Rhone et du Languedoc во Nimes (1985), во Фресно,
САД на Државниот Универзитет Калифорнија (1985), на Универзитетот во Göttingen,
Германија (1998), Универзитетот во Гент, Белгија (1998, 2000) и Универзитетите во
Rennes and Nant, Франција (1999). Во периодот од 1994 до 1998 година проф. д-р
Живко Јанкулоски, два мандати бил член на наставно научните совети на Економскиот
факултет во Прилеп и Техничкиот факултет во Битола, како и член на Советот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола. Од 2001 до 2006 г, два мандати бил
продекан за финансии и наука на Факултетот за биотехнички науки. Два мандати (од
2000 до 2003) бил член на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола. Од 2003 до 2006, два мандати претседател на Сенатот на Универзитетот „Св.
Климент Охридски” – Битола. Два мандати (од 2000 до 2006 г.) - член на
Интеруниверзитетската конференција. Како претставник на Владата на Р. Македонија
бил член на Советот на Институтот за сточарство при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје. Во периодот од 2004 до 2006 г. бил член на Комисијата за
спречување на девијантни појави при Универзитетот во Битола. Од 2002 до 2004 г.
беше член, а од 2004 до 2006 г. член а истовремено и заменик претседател на Одборот
за акредитација на високото образование во Р. Македонија. Од 2010 г. е раководител на
втор циклус студии на Факултетот за биотехнички науки на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола.
Д-р Живко Јанкуловски има учествувано во реализација на проекти од програмата
TEMPUS и научно-истражувачки проекти од областа на биотехничките науки. Автор и
коавтор е на над поголем број научни и стручни трудови, публикувани во домашни и
странски списанија и на меѓународни конгреси и собири, меѓу кои Европскиот конгрес
за земјоделство во Стразбур, Светскиот самит за храна на FAO во Рим, Италија (1996)
и Пан-Европскиот семинар во Букурешт, Романија (1996). Д-р Живко Јанкулоски е
автор на универзитетските книги: Основи на земјоделското производство (2001),
Почва и клима, растенија (2002) и практикум: Почва, клима и растенија. 

Tab Title 2

1994: „Application of microsplincers and irrigation for achievement of high quality
and yield in Medicago sp.“ 1994: „Application of irrigation type “drop by drop” and watering for achievement
of higher degree of the same time ripening in tomato“ 1997-2000: “Restructuration de programmes d`etudes en biotechnologies”
Tempus Project: JEP: 12-127-97.
2000-2002: “Appui au Développement local de la filière caprine et formation francophone
en transformation artisanale du lait de petits ruminants”, COCOP Project.
2000-2002: “Réseau Balkanique SAA (Science Agronomiques, Agroalimentaires)”.
Tempus Project: JEP: 15046-2000.
2000-2003: „Evolution et Integration Europeenne des formations en Biotechnologie”
Tempus Project: UM JEP 15041-2000
2008-2009: „Екстракцја на етерични масла од зачински и лековити растенија“
(Развојно истражувачки проект. Министерство за образование и наука)
2009-2012: „Using local resources for microregional development sustainable
agribusiness and tourism in the southern Balkans” Tempus Project JP 159143
2011-2015: Omics Technologies for Crop Improvement, Traceability, Determination of
Authenticity, Adulteration and Origin in Saffron” - SAFFRONOMICS
COST Action FA11012012-2014: Study of food irradiation technologies – needs and possibilities
International Atomic Energy Agency – IAEA
2012-2013: “Interactive Farmers Support System for Efficient water use management – RULAND”
IPA- Cross Border Programme, Greece –The Former Yugoslav Republic of
Macedonia 2007-2013, From neibrohood to partnership 2007-2013

Tab Title 2

Jankuloski Z (1983): Regime of irrigation in sugar beet at different density of sowing
in firm soil. National Consultation for sugar beet. Bitola  Jankuloski Z (1985): Influence of regime of irrigation at some strains of sugar beet in
Pelagonija. National Consultation for sugar beet. Bitola  Jankuloski Z (1987): Analysis of wheat production in ZIK “Pelagonija”-Bitola..
Proceedings of XXI Seminar of Agronomy. Cavtat. Croatia.  Cukaliev O., Iljovski I., Jankuloski Z., Mukaetov D., Ristevski P. (1988):
Evapotranspiration and water deficiency in Bitola area of Pelagonija and their effect
on wheat yield. Proceedings of Second Balkan Symposium on Field Crops. pp: 513- 517. Novi Sad.  Jankuloski Z (1989): The importance and technology of Sorghum vulgare growing in
Pelagonija. Seminar of Agronomy. Kupari. Croatia.  Jankuloski Z (1989): Rational utilization of water from HMS “Strezevo” and its
influence in Pelagonija. Yugoslavian Symposium on Irrigation-Factor in food
production. Proceedings of Symposium on Water Economy. pp: 3-4. Subotica,
Yugoslavia.  Jankuloski Z (1989): Production of sugar beet in ZIK “Pelagonija”-Bitola.
Proceedings of Symposium on Water Economy Novi Sad, Yugoslavia.  Jankuloski Z (1990): Utilization of the system “Strezevo” and water-physical
characteristics of soil in irrigation practice. Proceedings of Symposium on Water
Economy. pp: 127-128. Beograd, Yugoslavia  Jankuloski Z (1991): Rational utilization of automatic equipment for irrigation in ZIK
“Pelagonija”-Bitola. Proceedings of Symposium on Water Economy. pp: 291-295.
Beograd, Yugoslavia  Jankuloski Z., Jankuloska Lj:(1991): Water-physical characteristics of soil in
Pelagonija as a pre-condition for determination of the type of equipment for irrigation.
Proceedings of Symposium on Water Economy. pp: 393-403. Beograd, Yugoslavia  Jankuloski Z (1994): Effects of Irrigation in ZIK “Pelagonija”-Bitola. Proceedings of
Symposium on Macedonian Water Economy. pp: 115-118: Struga.  Stojanovska B., Jankuloski Z., Stojanovska M. (2000): Regional partition of
Macedonia as a pre-condition for agricultural development. Second Congress of
Macedonian Geographers. Ohrid Iljovski I., Cukaliev O., Jankuloski Z. (2000): Determination of water requirements
for irrigation of planned structure of cultures-important condition for water supply.
Proceedings of Symposium on Macedonian Water Economy. Struga.  Cukaliev O., Iljovski I., Aleksovski N., Aleksovska N., Trajanovska L., Jankuloski Z. (2000): Influence of climatic changes and method for determination of effective
rainfalls at estimation of water requirements for irrigation. Macedonian Water
Economy. Struga.  Ziberovski J., Iljovski I., Naumoski M., Jankuloski Z., Hristovski N. (2000): Saprobic
characteristics of water from river Lepenec and possibilities for its utilization for
irrigation. Proceedings of Symposium on Macedonian Water Economy. Struga.  Jankuloski Z (2001): Influence of irrigation variance in sugar beet at yield of root,
total and crystal sugar in Pelagonija. Proceedings of Symposium on Macedonian
Water Economy. Struga  Jankuloski Z., Iljovski I., Cukaliev O. (2001); Regime of watering in sugar beet and
specific water consumption in Pelagonija. Proceedings of Symposium on Macedonian
Water Economy. Struga  Kitanovski D., Dimitrovski G., Petkovski D., Jankuloski Z., Stojanovski M., Presilski
S. (2002): Characteristic of the color of beef meat. Faculty of Agriculture-Skopje.  Jankuloski Z (1993): Choice of type of soil for growing of Pisum sativum. Proceedings of Symposium on Water Economy Novi Sad. Yugoslavia.  Jankuloski Z (1995): Influence of harvest on yield and quality of Medicago sp. Proceedings of Symposium on Water Economy Novi Sad, Yugoslavia.  Jankuloski Z (1995): Corn production in Pelagonija. Proceedings of XXI Seminar of
Agronomy Novi Sad, Yugoslavia.  Jankuloski Z (1995): Rural development in Macedonia. Current state and perspective.
Proceedings of European Congress of Agriculture. Strasburg. France.  Jankuloski Z (1996): Development of agriculture in Macedonia-The priority of small
farming. International green week. Berlin. Germany.  Jankuloski Z (1996): Agro-complex in Macedonia-The strategy for food supplying.
FAO. World Food Summit. Rim. Italy.  Jankuloski Z (1996): Agriculture and agricultural institutions with democratic control.
Pan-European Seminar. Bucharest. Romania.  Jankuloski Z (1997): Current state and perspectives of people in rural area.
Proceedings of Congress of European Agriculture. Lausanne. Switzerland.  Stojanovski M., Naumov T., Jankuloski Z. (1997): Ecological environment, the
possibilities for production of organic food and development of village’s tourism.
Proccedings of International Symposium: Ecological and Sociological Aspects of
Tourism. Ohrid.  Ziberovski J., Iljovski I., Jankuloski Z., Pejkovski C., Hristovski N. (2000): Influence
of time of irrigation and temperature of water at appearance of fungal disease in
mushrooms. Proceedings of VIIth Congress of Yugoslavian Microbiologists. Beograd. Ziberovski J., Iljovski I., Jankuloski Z. (2000): Influence of time of irrigation and
temperature of water at appearance of bacterial disease in mushrooms. Proceedings of
VIIth Congress of Yugoslavian Microbiologists. Beograd.  Ziberovski J., Naumovski M., Iljovski I., Jankuloski Z (2000): The saprobity of the
water from river Treska, in vicinity of town M. Brod in Macedonia. Proceedings of
Symposium on Macedonian Water Economy with International participation. Struga.
Macedonia  Petkovski D., Stojanovski M., Presilski S., Kitanovski D., Jankuloski Z. (2001):
Production, manufacture and turnover of milk and diary products in the region
Pelagonija, Macedonia. Proceedings of International Conference: “Food and quality
of life” Plovdiv. Bulgaria.  Petkovski D., Presilski S., Kitanovski D., Stojanovski M., Jankuloski Z. (2001): Trade
and turnover of milk and dairy products in Bitola area of Pelagonija. Proceedings of
International Symposium on Animal Production. Struga. Macedonia  Hristovski N., Petkovski D., Dameski S., Jankuloski Z. (2002): Pine forest ( Pinus
peuce Grisebach, 1839) In the National Park Pelister, The 3rd International Canopy
Conference, Cairns, Australia, Concurrent abstract pp 44.  Bičevska M., Jankuloski Z, Arapčeska M, (2005): Pakovanje mesnih prerađevina u
"Serovski Komerc" DOOEL - Bitola. Smotra Naucnih radova studenata, sa
međunarodnim učešćem. Čačak. R. Srbija. Zbornik radova. Vol. 4. br.4, pp: 29-35.  Dimanoska M., Jankuloski Ž., Arapčeska M., (2005): Pakovanje pavlake, maslaca,
topljenog sira i sirnog namaza u IMB “Mlekara” A.D. Bitola. Smotra Naucnih radova
studenata, sa međunarodnim učešćem. Čačak. R. Srbija. Zbornik radova. Vol. 4. br.4,
pp: 37-43.  Jankuloski Ž., Arapčeska M., Kitanovski D., Petkovski D., Presilski S. (2005):
Osnovni pokazatelji stanja poljoprivredne proizvodnje u Republici Makedoniji.
Zbornik radova II Savetovanja sa međunarodnim učešćem „Poljoprivreda i lokalni
razvoj“ – Vrnjačka Banja, R. Srbija. pp: 259-263.  Јанкулоски Ж., Муминовиќ Ш., Арапческа М. (2005): “Зачински и лековити
растенија – производство и употреба” (универзитетски учебник) Универзитет
“Св. Климент Охридски” – Битола.  Jankuloski Ž., Arapčeska M., Dimitrovska G. (2006): Zavisnost prinosa ukupnog
šećera od režima navodnjavanja i đubrenja šećerne repe u Pelagoniji. XI Savetovanje
o Biotehnologiji. Čačak, Srbija. Zbornik radova, Vol. 11 (11 – 12) knjiga I, pp: 221 –
225.  Jankuloski Ž., Arapčeska M., Dimitrovska G. (2006):Zavisnost prinosa kristalnog
šećera od režima navodnjavanja i đubrenja šećerne repe u Pelagoniji. XI Savetovanje
o Biotehnologiji. Čačak, Srbija. Zbornik radova, Vol. 11 (11 – 12) knjiga I, pp: 233 –
237.  Jankuloski Ž., Arapčeska M., Jankulovski N. (2007): Uticaj različitih režima
navodnjavanja i đubrenja na dinamiku formiranja lisne površine šećerne repe. XII
Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, Srbija. Zbornik
radova Vol. 12 (13): 387-392. Arapčeska M., Jolivet-Gougeon A., Barloy-Hubler F., Tuteska J., Jankuloski Z., Gracieux P. (2007): Microarray Analysis of Salmonella enterica Typhimurium
SL1344 Gene Expresion in Response to Oligotrophic Stress. 17th IEFC-FESCC
European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine - EUROMEDLAB 2007. Amsterdam. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.
Vol. 45, Special Supplement, pp: 298.  Popovska V., Arapceska M., Tuteska J., Jankuloski Z. (2007): Detection of Antibiotic
Residues Presence in Milk by Twinsensor Test. Review of Scientific Papers of the
Students of Agronomy. Cacak. R. Serbia. Proceedings.  Arapčeska M., Jankuloski Ž., Kitanovski D (2007): Application of antibiotic
screening test in evidencing the presence of ß-lactams and tetracyclines residues in
milk III Symposium “Agriculture and Local Development”, Vrnjacka Banja, Serbia, Proceedings. pp: 233-238.  Arapceska M., Jolivet-Gougeon A., Barloy-Hubler F., Tuteska J., Jankuloski Z., Gracieux P. (2008): Microarray Analysis a New trend in Clinical Research. 20th
International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - IFCC
WorldLab Fortaleza 2008. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Vol. 46,
Special Supplement, pp: 415 - 416.  Svetiev N., Popovska V., Tuteska J., Arapčeska M., Jankuloski Z., Kitanovski D.
(2008): Biochemical Composition and Nutritive Value of Sterilized Milk from
Different Dairy Manufactures. The 38th Croatian Dairy Experts Symposium. Lovarn,
Croatia. Book of Abstracts. pp: 104-106.  Popovska V., Svetiev N., Tuteska J., Arapčeska M., Jankuloski Z., Kitanovski D.
(2008): Comparative Analysis of Some Biochemical Parameters of White Soft Cheese
from Different Dairy Manufactures. The 38th Croatian Dairy Experts Symposium.
Lovarn, Croatia. Book of Abstracts. pp:126-127.  Arapčeska M, Hajrulai – Musliu Z, Dimitrievska-Stojković E, Stojanovska – Dimzovska B, Jankuloski Z. (2009): Environmental and health impacts of pesticides.
XI Savetovanje o Biotehnologiji. Čačak, Srbija. Zbornik radova, Vol. 11 (11 – 12)
knjiga I, pp: 233 – 237.  Sambevska K., Arapceska M., Tuteska J., Jankuloski Z. (2009): Effects of Aflatoxins
on Animal and Human Health. Review of Scientific Papers of the Students of
Agronomy. Cacak. R. Serbia. Proceedings. pp: 77-82.  Arapceska M., Hajrulai – Musliu Z, Jankuloski Z., Jankulovski N. (2009): Functional
Properties of Bioactive Compounds of Milk Fat. Milk Conference 2009. Wien.
Austria. Book of Abstract. pp: 104.  Tuteska J., Stojkovski V., Arapceska M., Jankuloski Z., Petreski F. (2010): Allergy
Testing In Children. First European Joint Congress of EFCC and UEMS. Lisbon,
Portugal. Book of Abstracts. pp: 88.  Tuteska J., Stojkovski V., Arapceska M, Jankuloski Z, Petreski F. (2010):
Significance of IgE in Allergy Testing. 18th BCLF 2010, Tirana, Albania. Abstract
Book. pp: 75.  Arapceska M., Hajrulai – Musliu Z., Uzunov R., Stojkovski V., Sekulovski P., Tuteska J., Jankuloski Z., Kitanovski D. (2010): Fatty Acid Composition of VegetableKashkaval. II Scientific Conference "Food Quality and Safety", Faculty of
Biotechnical Sciences – Bitola. Proceedings. pp: 7-14.  Jankuloski Z., Arapceska M., Tuteska J., Kitanovski D., Hajrulai – Musliu Z. (2010):
The Role of Packaging on Microbial Contamination and Biochemical Changes in
Food Products. II Scientific Conference "Food Quality and Safety", Faculty of
Biotechnical Sciences – Bitola.Proceedings. pp: 103-108.

Social networks

                   

satis-tempus

EBSCO

ebsco

Video

 

E-learning

 

Log in to iKnow system