Доц. д-р Николче Јанкуловски

е-пошта: nikolce.jankulovski@uklo.edu.mk

Tab Title 1

Д-р НИКОЛЧЕ ЈАНКУЛОВСКИ, Николче Јанкуловски
е роден 01.11.1983 г. во Битола. Основно училиште завршил во
Битола. Во гимназијата „Јосип Броз - Тито” го завршил средното
образование со одличен успех. Во учебната 2002/2003 година се
запишал на Економскиот факултет, каде во 2006 година, се стекнал
со звање дипломиран економист. Во учебната 2006/2007 година се запишал на последипломски студии на
Економскиот институт - Скопје. Во Септември 2008 година ги положил сите
предвидени испити од последипломските студии.
Со одбрана на магистерскиот труд, во 2009 година на Економскиот Институт - Скопје, се стекнал со звање магистер на економски науки. Во 2012 година со одбрана
на докторската дисертација, на Економскиот Институт во Скопје, се стекнал со звање
доктор на економски науки.
Наставно-научната дејност ја започнал во 2006 година, вработувајки се во
Факултетот за биотехнички науки – Битола како помлад асистент. Во 2010 година
беше избран во асистент по група предмети од областа на финансискиот менаџмент,
сметководствен менаџмент и менаџмент во аграрот. Во 2012 година беше избран во
доцент - наставник по група предмети во областите финансии, економски развој и
економика на аграрот. Од странските јазици активно го познава англискиот јазик.
Активно учествувал на меѓународни конгреси и симпозиуми Италија,
Холандија, Србија, Црна Гора и Македонија од областа на економските науки. Во 2006
и 2009 година активно учествувал на меѓународната летна школа на тема “Проблемите
на новата Европа” во организација на Интернационалниот институт за социологија - Гориција, Италија, како и во 2010 година на Глобална финансиска конференција на
Економскиот факултет во Познан, Полска.
Учествувал во реализација на еден ТЕМПУС проект, како и проект од
Инструментот за претпристапна помош на ЕУ – Компонента за прекугранична
соработка, а како соработник истражувач учествуваше и во реализацијата на два
развојно – истразувачки проекти од Министерството за образование и наука.
Има објавено 35 трудови во познати домашни и странски списанија, од
посебната стручност.

Tab Title 2

 

Petkovska K., Jankulovski N., Petkovski D., Dojčinovski T. (2007): Implementacija
Metode Total Quality Management (TQM) u IMB “Mlekara” AD Bitola. XII
Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učeščem, Čačak, Srbija. Zbornik
radova Vol. 12 (13): 535-540. 2. Jankulovski N., Petkovska K., Petkovski D., Dojčinovski T. (2007): Tržišni trendovi
jagnečeg mesa u Republici Makedoniji – stanje i perspektiva. XII Savetovanje o
biotehnologiji sa međunarodnim učeščem, Čačak, Srbija. Zbornik radova Vol. 12 (13):
517-521. 3. Dojčinovski T., Petkovski D., Petkovska K., Jankulovski N. (2007):
Agropreduzetništvo i njegova prihvačenost od strane nadležnih organa Republike
Makedonije. XII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učeščem, Čačak,
Srbija. Zbornik radova Vol. 12 (13): 517-521. 4. Jankuloski Ž., Arapčeska M., Jankulovski N. (2007): Uticaj različitih režima
navodnjavanja i đubrenja na dinamiku formiranja lisne površine šećerne repe. XII
Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, Srbija. Zbornik
radova Vol. 12 (13): 387-392.
5. Jankulovski N., Georgievski B., Petkovska K. (2007): Sa izvoznom strategijom do
međunarodnog plasmana mleka i mlečnih proizvoda na primeru mlekare ”Ideal Šipka”
DOO Bitola. XII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak,
Srbija. Zbornik radova Vol. 12 (13): 311-313. 6. Arapčeska M., Tuteska J., Jankuloski Ž., Jankulovski N. (2007): Efects of 7-Thia- Oxoguanosine on Haematological Parameters of Peripheral Blood in Wistar Rats. 17th
IEFC-FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine - EUROMEDLAB 2007. Amsterdam. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.
Vol. 45, Special Supplement, pp: 110.
7. Gjorgievski B., Jankulovski N. (2007): Poduzetnicki pristup razvoju poljoprivrednih
zadruga. Zbornik radova, III Savetovanja sa međunarodnim učešćem „Poljoprivreda i
lokalni razvoj“ – Vrnjačka Banja: 307-309.
8. Petkovska K., Jankulovski N., Petkovski D., Doj~inovski T. (2007):
Mo`nosti za izvoz na mleko i mle~ni proizvodi od Republika
Makedonija. Zbornik na trudovi, III Simpozium za sto~arstvo so
me|unarodno u~estvo - Ohrid: 417-424.
9. \orgievski B., Jankulovski N. (2007): Upravuvawe so prihodite na
sto~arska farma - Slu~ajot so Makedonija. Zbornik na trudovi, III
Simpozium za sto~arstvo so me|unarodno u~estvo - Ohrid: 311-341.
10. \orgievski B., Jankulovski N. (2007): Integracija na konzervacijata na
biodiverzitetot vo menaxment planiraweto na regionalnite prirodni
resursi. Zbornik na trudovi, III Simpozium za sto~arstvo so me|unarodno
u~estvo - Ohrid: 305-310.11. Petkovska K., Jankulovski N., Petkovski D., Dojčinovski T. (2008): Implementacija
spirale kvaliteta u proizvodnji mleka i mlečnih proizvoda.
XIII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učeščem, Čačak, Srbija.
Zbornik radova Vol. 13 (13): 505-512. 12. Gjorgievski B., Jankulovski N. (2008):Lider pristup u ruralnom razvoju kroz lokalne
akcione grupe - na primeru R.Makedonije. XIII Savetovanje o biotehnologiji sa
međunarodnim učeščem, Čačak, Srbija. Zbornik radova Vol. 13 (13): 499-504.
13. Jankulovski N., Stojanoska J., Angeloska M., Petkovska K. (2008): TQM u
poljoprivrednim organizacijama s posebnim akcentom duvanske industrije u novoj
paradigmi. XIII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učeščem, Čačak,
Srbija. Zbornik radova Vol. 13 (13): 513-519. 14. Blazekoviħ D., Hristovski N., Jankulovski N., Tomovska Ð., Jovanovska M. (2008):
Microbiological and chemical composition of bottled mineral water at the Macedonian
markets. First Congress of Students of Enviromental Protection of South Eastern
Europe, Kopaonik Mountain, Serbia. CD ROM
15. Hristovski N., Milevska E., Tomovska Ð., Kitanovski D., Jankulovski N. (2008):
Filtering of waste waters in the spirits and yeast factory - LTD Bitola with
comparative data from other filter stations. Ecological Truth, Sokobanja, Srbija.
Zbornik radova: 255-257
16. Petkovska K., Jankulovski N., Arapčeska M., Angeloska M., Gjorgievski B.: “Uloga
marketing istraživanja u razvoju stočarstva”, Simpozijum „Stočarstvo, veterinarska
medicina i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane” sa međunarodnim
učeščem, Herceg Novi, 22-29 jun, 2008 godina.
17. B. Gjorgievski, N. Jankulovski, K. Petkovska: „Stočarska proizvodnja i kvalitet
društvenog života u tranzicionim ekonomijama”, Simpozijum „Stočarstvo,
veterinarska medicina i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane” sa
međunarodnim učeščem, Herceg Novi, 22-29 jun, 2008 godina.
18. Petkovska K.., Jankulovski N.: „Uloga na marketing koncepcijata vo
hotelskoto rabotewe”, Me|unaroden simpozium „Turizmot vo 21-ot vek”, Skopje 26-27 Septemvri 2008 godina.
19. Petkovska K., Jankulovski N., Arapceska M.: „New trends in the patient management
in the Republic of Macedonia”, IFCC-WorldLab Fortaleza – Brazil, 20th International
Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, XXXV Brazilian Congress
of Clinical Analysis, VIII Brazilian Congress of Clinical Cytology, 28 September – 2
October 2008.
20. Petkovska K., Jankulovski N., Trajan Dojčinovski, M. Arapčeska: ”Značaj
agroekonomske nauke i obrazovanja u u razvoju agroprivrede Republike Makedonije”,
Simpozijum agroekonomista sa međunarodnim učeščem povodom 45 godina Odseka
za agroekonomiju “Agroekonomska nauka i struka u tranziciji obrazovanja i
agroprivrede”, Beograd, 24-25 Oktobar, 2008.21. Petkovska K., Jankulovski N.: “Implementation of the Total Quality Management
method in production of dairy products in the Republic of Macedonia”, The 38th
Croatian dairy expert symposium with international participation, Lovran, Croatia, 23- 26 November 2008, ppt.92.
22. Bojkovska K., Jankulovski N., Dojčinovski T., Blažeković M.: “Marketing
istraživanja u funkciji razvoja prehranbenih proizvoda”, XIII savetovanje o
biotehnologiji sa međunarodnim učeščem, Čačak, 27-28 Mart 2009 godina.
23. Blažeković M., Spirkoski M., Jovanović D., Bojkovska K., Jankulovski N.: “Neki
aspekti o menadžmentu organizacionog konflikta u agroprehranbenom sektoru”, XIV
savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učeščem, Čačak, 27-28 Mart 2009
godina.
24. Angeloska M, Siljanoska J, Jankuloski N.:”Poljoprivredna trgovska politika i zemlje
u razvoju”, XIV Savetovanje o biotehnologiji međunarodnim učeščem, Agronomski
fakultet, Čačak, 27-28 Mart 2009 godina.
25. Mila Arapceska., Hajrulai - Musliu Z., Jankuloski Z., Jankuloski N.: ”Functional
properties of bioactive comounds of milk fat”, Milk conference, Society of Diary
Science, Wien, 17-18 September 2009, ppt.104.
26. Јанкуловски Н., м-р Бојковска К.: “Организирање на процесот на стратешко
планирање на општините во Република Македонија во функција на
претпристапните ЕУ фондови”, Зборник на трудови година II бр. 02, Факултет за
администрација и менаџмент на информациски системи, Битола, 2010 година.
27. Jankulovski N., Angeloska M., Bojkovska K.: “Strateške politike jedinice lokalne
samouprave u pravcu stvaranja uslova za lokalni ekonomski razvoj”, Zbornik radova,
XII međunarodni simpozijum, Fakultet organizacionih nauka Beograd, Zlatibor, 09- 12 June, 2010, ppt.144.
28. Jankulovski N.: “Globalization of the financial markets and occurrence of suspension
financial crisis”, e-Proceedings of the 17th Annual Meeting of the Global Finance
Conference, Hosted by Poznan University of Economics, Poznan, Poland, June 27-30,
2010, ppt.75.
29. Јанкуловски Н., Бојковска К., Петковски Д., Дoјчиновски Т., Ѓоргиевски Б.: “Имплементација на менаџмент на тотален квалитет во индустријата за
преработка на млеко во Република Македонија”, Зборник на трудови, II Научна
конференција “Квалитет и безбедност на храна”, со меѓународно учество,
Битола, Македонија, Ноември 11-12, 2010, стр.167-177.
30. Бојковска К., Петковски Д., Дoјчиновски Т., Јанкуловски Н.: “Трошоци за
лошиот квалитет во млечната индустрија”, Зборник на трудови, II Научна
конференција “Квалитет и безбедност на храна”, со меѓународно учество,
Битола, Македонија, Ноември 11-12, 2010, стр.108-118.31. Blagoj Gorgievski, Nikolche Jankulovski: ”Supporting rural centres for the
functioning of regional policy in the Republic of Macedonia”, Proceedings of the 2nd
ICBE, Constanza, November 11-12, 2010, ISBN 978-1-935494-17-1, pp.177-187.
32. Dichovska Angeloska M., Jankulovski N. (2011): Kljucni akteri i njihov uticaj u
medunarodnoj poljoprivrednoj politici. XVI Savetovanje o biotehnologiji sa
međunarodnim učeščem, Čačak, Srbija. Zbornik radova Vol. 16. (18), 2011. ppt.:
645-649. 33. Blagoj Gorgievski, Nikolche Jankulovski: ”Supporting rural centres for the
functioning of regional policy in the Republic of Macedonia”, Economics,
Mangement and Financial Markets, Addleton Academic Publishers, Volume 6(1č,
2011, pp. 629-639, ISSN 1842-3191.
34. Bojkovska K., Angeloska-Dichovska M., Jankulovski N.: “Istrazivacko-razvojne
aktivnosti u kontekstu strategijskog menadzmenta savrmenih organizacija”, XVII
Internacionalni naucni skup SM 2012,Strategijski menadzment i sistemi podrske
odlucivanju u strategiskom menadzmenta, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski
fakultet Subotica, Palic, 20 April 2012.
35. Nikolche Jankulovski, Katerina Bojkovska, Monika Angeloska Dichoska: “Capacity
for Acceptance and Use of Pre-accession Funds of the Republic of Macedonia”,
Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies, 2nd
Redete Conference, Faculty of Economics, University of Banja Luka, October,
25-27, 2012.

 

 

Tab Title 2

 

Your text...

 

 

Social networks

                   

satis-tempus

EBSCO

ebsco

Video

 

E-learning

 

Log in to iKnow system