ас. м-р Весна Карапетковска Христова

е-пошта:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tab Title 1

Датум на раѓање:30.08.1979
Наставно звање: Асистент
Домашна адреса: “Партизанска“ бр: 81/9 – Битола
Моб.: 071 318 777
на работа: + +389 47 238 276 локал 104
Е-mail adress: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Образование:
Докторски студии – во тек
Магистерски студии: 2011-“Влијание на прирастот кај женски телиња врз
репродуктивните и продуктивни карактеристики”, Универзитет Св. Климент Охридски,
факултет за биотехнички науки, Битола – Магистер по биотехнички науки
Додипломски студии: 2007 –“Подготовки за имплементација на HACCP систем на линија за
производство на течни производи во млекарата ”Идеал Шипка”, Битола, Факултет за
биотехнички науки- Битола, - Дипломиран инжинер по преработка на анимални производи
Vrabotuvawe i rabotno iskustvo:
2006-2007:ДОО “Виго 48”, Битола, прехранбен технолог во кондиторска индустрија
Во 2007 г. е избрана за помлад асистент по група предмети на Катедрата за сточарство,
ветеринарство и прехранбено сточарска техника. Како соработник истражувач има учествувано во реализација на меѓународен проект од
програмата TEMPUS, во улога на контакт лице.
Автор и коавтор е на 10 труда публикувани во зборници на меѓународни и домашни
научни собири и симпозиуми како и во научни списанија од областа на биотехнологијата.
Коавтор е на 2 универзитетски учебника (Контрола хигиена и надзор на анималните
производи – Битола, 2006; Технологија на преработка и конзервирање на риби, 2010) и
редактор на Вадемекум за безбедност и сензорен квалитет на храната, 2012.
Име и презиме: ВЕСНА КАРАПЕТКОВСКА ХРИСТОВА
Датум на раѓање:30.08.1979
Наставно звање: Асистент

Tab Title 2

Your text...

Tab Title 2

Your text...

 

Social networks

                   

satis-tempus

EBSCO

ebsco

Video

 

E-learning

 

Log in to iKnow system