пом.ас. м-р Билјана Трајковска

е-пошта:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tab Title 1

М-Р ТРАЈКОВСКА БИЛЈАНА,пом. асистент. Родена на 22.02.1986
година во Битола. Основно и средно образование завршила во Битола.
Дипломирала на Факултетот за биотехнички науки – Битола на
Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола, во 2008 година. Постдипломските студии ги завршила на Факултет за биотехнички
науки - Битола, Универзитет “Св. Климент Охридски“ – Битола во
2011 година, стекнувајќи се со научен степен магистер по квалитет и
безбедност на млеко и млечни производи. Во 2012 година е избрана како помлад
асистент по група предмети: Хигиена, контрола и надзор на анималните производи,
Сензорна анализа, Хигиена и здравје, Зоохигиена и здравје, Анатомија и физиологија на
домашните животни, Квалитет и безбедност на агропрехранбените производи на
Факултетот за биотехнички науки - Битола.
Како соработник истражувач има учествувано во реализација на проект од програмата
TEMPUS. Автор и коавтор е на околу 10 научни и стручни трудови публикувани во
домашни и меѓународни списанија и на меѓународни конгреси и собири од областа на
биотехничките науки

Tab Title 2

Your text...

Tab Title 2

Your text...

Tab Title 2

Your text...

Social networks

                   

satis-tempus

EBSCO

ebsco

Video

 

E-learning

 

Log in to iKnow system