е-пошта:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tab Title 1

М-Р МАКАРИЈОСКИ БОРЧЕ, пом.асистент, роден на 01
јануари 1987 година во Битола. Со основно и средно образование
се стекнал во Битола, додека во 2009 година дипломирал на
Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултет за
биотехнички науки, на тема “Понуда на подобрени технички
решенија во линијата за производство на путер”.
Постдипломските студии ги заврши на Универзитетот “Св.
Климент Охридски“ – Битола, Факултет за биотехнички науки – Битола, на тема “Индивидуална млекоконтрола и нејзиното
влијание врз квалитетот на млекото”, стекнувајќи се со академско звање магистер по
преработка на анимални производи. Во 2012 година е избран како помлад асистент по
група предмети од областа Хигиена и технологија на производство на производи од
животинско потекло на Факултетот за биотехнички науки – Битола

Tab Title 2

Your text...

Tab Title 2

Your text...

Tab Title 2

Your text...

Social networks

                   

satis-tempus

EBSCO

ebsco

Video

 

E-learning

 

Log in to iKnow system