Проф. д-р Билјана Трајковска

Кадар

Предмети прв циклус

Хигиена, контрола и надзор на анимални производи
Хигиена и здравје
Сензорна анализа
Микроструктурни анализи на храната
Квалитет и безбедност на агропрехрабнените производи
Зоохигиена и здравје на домашните животни
Предмети втор циклус
Микроструктурни анализи на храната
Системи за управување со безбедност на храната
Биолошка безбедност
Оценка на квалитетот на сточарските производи
Сместување и благосостојба на фармски животни
Предмети трет циклус
Одбрани поглавја од сензорната анализа
Одбрани поглавја од безбедност на храна
Сместување и благосостојба на животните
Одбрани поглавја од хигиена на храната
Посетни саати
Вторник и четврток од 10 -12 часот