Проф. д-р Весна Продановкса – Попоска

Кадар
Посетни саати- понеделник од 9.00-11.00 часот
Предмети:
прв циклус- Англиски јазик 1 и Англиски јазик 2 (за сите насоки)
втор циклус- Методи на научно-истражувачка работа (за сите насоки)
трет циклус-/