Повик за доделување финанскиска помош за студенти за покривање на дел од трошоците при студирање