С О О П Ш Т Е Н И Е

Им се соопштува на студентите на Факултетот за биотехнички науки-Битола, дека:

  • Уписот на летниот семестар (втори, четврти, шести, осми) во академската 2023/2024 год.за студентите запишани на ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС на студии за сите студиски програми ќе се врши од 12.02.2024 до 19.02.2024 година.
  • Студентите покрај уписот на летниот семестар, задолжително да го запишат семестарот во IKNOW системот со предходно пополнување на задолжителната анкета и да изберат предмети и предметни наставници од летниот семестар.
  • Студентите кои нема да се придржуваат кон предвидените рокови за запишување на семестар ќе платат надомест за ненавремен упис и заверка на семестар.

ВАЖНА НАПОМЕНА : СИТЕ СТУДЕНТИ ПРИ УПИС НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ДА СЕ ОБРАТАТ КАЈ КОРДИНАТОРОТ НА ЕКТС НА ФБН Проф.д-р ВЕСНА ПРОДАНОВСКА- ПОПОВСКА