Им се соопштува на cите студенти (редовни, вонредни, апсолвенти и апсолвентите на кои им изминал

апсолвентскиот стаж) запишани на прв циклус студии на студиските програми:

  • Квалитет и безбедност на храна,
  • Технологија на анимални производи,
  • Агроменаџмент,
  • Зоотехника,

дека уписот на зимски семестар за академската 2022/2023 (електорнски и на хартија) ќе се врши од 30.09.2022 до 05.10.2022 година.