Резултати кај Проф др. Живко Јанкуловски

Резилтати од испит по предметот - Зачински и лековити растенија

Број на индекс                    Поени

     1710                                 14

     1743                                   0

      360                                  27

     1876                                 29

      2094                                50

 

Резултати од испит по предметот - Производи од растително потекло

Број на индекс                   Поени

    2101                                   11

   1845                                    43

   1844                                    57

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ