Резултати - Амбалажирање и чување на анимални производи

Број на индекс                      Поени

     1460                                     0

     1780                                     0

     1741                                     12

     1762                                      4

     1581                                      4

     2022                                      8

     1647                                      8

     1702                                      0

     1797                                      40

     1699                                      0

     1658                                      40

     1670                                      58

Студентите кои не го положија испитот, може дополнително да се јават во Понеделник.

                                                                                                     Од предметниот професор

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ