Oдбрана на магистерски труд - Јовица Момирчевски

С О О П Ш Т Е Н И Е

На ден 26.04.2017 година (среда) со почеток во 13:00 часот, во просториите на Факултетот за биотехнички науки-Битола,  кандидатот Јовица Момирчевски, јавно ќе го брани магистерскиот труд  под наслов:“Трендови на светскиот пазар на јаболка и нивно влијание на пазарот во Република Македонија”                                                             

                                                         Деканатска управа

                                                 на Факултет за биотехничкинауки

                                                  Битола 19.04.2017 г.

Битола                                                       

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ