Соопштение за јануарска испитна сесија за втор циклус студии за академската 2017/2018 година

Известување во врска со редовната септемвриска испитна сесија за академската 2017/18 година

1. Се известуваат студентите од втор циклус на Факултетот за биотехнички науки – Битола, дека пријавувањето на испитите во редовната јануарска испитна сесија за академската 2017/2018 година ќе биде со доставување на пријава во Службата за студентски прашања и уплатница од 50,00 денари административна такса за секој пријавен испит (Примач –Буџет на РМ, Банка на примач НБРМ 1 00000000000 - 630 -95, уплатна сметка 840 103 03161, приходна шифра и програма 722313 00).

Пријавувањето на испитите ќе се врши со приложување на индекс, на шалтер кај референтот по студентски прашања на Факултетот од 20 до 28ти декември 2017 година.

Полагањето на испитите ќе се врши според објавениот распоред објавен на огласна табла и на web- страната, и ќе трае од 15 до 31 тијануари 2018 година.

Студентите уплаќаат по 500,00 денари на жиро сметка на Факултетот 1600108397-788-15. Повикувачки број 723012-42- Банка на примачот НБРМ 1 00000000000 – 630-95 (со дознака: за полагање на испит)

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ