Одбрана на магистерски труд - Сибел Ахмед

На ден 20.04.2018 година (петок) со почеток во 12.00 часот, во просториите на Факултетот за биотехнички науки – Битола, кандидатот Сибел Ахмед јавно ќе го брани магистерскиот труд под наслов:

“Сезонски варијации на квалитативните параметри кај крап (Cyprinus carpio L. 1758) од аквакултура и отворени води”

11.04.2018                                                                                                     Деканатска управа на

Битола                                                                                      Факултет за биотехнички науки - Битола

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ