Наставен кадар

Наставен кадар на Факултетот

 Декан

Проф. д-р Љупче Кочоски

Проф. д-р Драги Петковски (In Memoriam)

Проф. д-р Трајан Дојчиновски - продекан за финансии

Проф. д-р Димче Китановски

Проф. д-р Живко Јанкуловски

Проф. д-р Стевче Пресилски

Проф. д-р Митре Стојановски

Проф. д-р Вангел Стефановски (Во пензија)

Проф. д-р Вангелица Јовановска 

 Проф. д-р Џулијана Томовска

Вон.проф. д-р Гордана Димитровска - продекан за настава

Вон.проф. д-р Мила Арапческа

Вон.проф. д-р Катерина Бојковска

Вон. проф. д-р Николче Јанкуловски - продекан за наука и меѓународна соработка (Еразмус координатор)

Вон. проф. д-р Дијана Блажековиќ - Димовска

Вон.проф. д-р Елена Јошевска

 Доц.д-р Весна Карапетковска Христова

 Доц. д-р Весна Продановска - Попоска

Доц.д-р Билјана Трајковска

Н.С д-р Горан Михајловски

Асс. м-р Борче Макаријоски

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ