проф. д-р Драги Петковски

е-пошта:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Tab Title 1

Битолско. Основно обазование заврши во с. Брод-Битолско, а
додека средно земјоделско училиште во 1971 година во
Битола. Во 1976 година ги заврши студиите на сточарската
насока на Земјоделско-Шумарскиот факултет во Скопје.
Веднаш потоа, како стипендист на Републичката заедница за
научни дејности-Скопје, се запишал на постдипломски студии
на Земјоделскиот факултет во Скопје, на катедрата за
агроекономика, група Микроекономика, каде во февруари 1979
година со одбрана на магистерскиот труд на тема “ Оптимализација на крмните
смески што ги произведува фабриката за добиточна храна при ЗИК Пелагонија- Битола”, се стекна со академското научно звање магистер по земјоделски науки од
областа на агроекономијата. Докторирал на истиот факултет на катедрата за
агроекономија на тема “Состојба и можности за производство на млеко на приватни
фарми во општината битола”.
Својот работен век го започна во 1980 година, кога беше избран за наставник во
звање предавач на Вишата замјоелска школа во Битола. Оттогаш се до денес
непрекинато триесет години работи во настава (од 1980 год. до учебната
1999/2000год. на Вишата земјоделска школа, а од учебната 1999/2000 год. до денес на
Факултетот за биотехнички науки). Покрај наставно-научната, научно-истражувачката
и апликативна дејност д-р Драги Петковски заземаше значајни раководни и изборни
функции во ВЗШ и на Универзитетот „Св. Климент Охридски”-Битола. Тој ја вршеше
функцијата директор на Вишата земјоделска школа во времето од 1990-1992год.,
потоа- заменик директор по финансии и раководител на сточарската насока во времето
од 1996-2000год. Д-р Драги Петковски беше првиот декан на факултетот за
биотехнички во времето од 21.11. 2001 до 21. 11.2005 година.Исто така, ја има вршено
функцијата продекан за настава во времето од 2005-2010 година. Член е на Сенатот на
Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола, со мандат 1992-1996 и вторпат од 2008- 2012. Воедно д-р Драги Петковски беше член на ректорсакта управа, член на
комисијата за настава и наука на Универзитетот, член на комисијата за евалвација и
други комисии од времен карактер. Редовен член е на Македонското научно друштво- Битола од 1981 година. Во мај 2010 год. избран е за продекан за натава на факултетот
со мандат од четири години. Во ноември 2007 година, со решение на Министерот за
образование и наука, проф. д-р Драги Петковски определен е за национален
координатор за научната област биотехнички науки во РМ со мандат од четири
години.
Настава изведува по наставните предмети: Вовед во менаџментот, Менаџмент во
агропрехранбената индустрија, Маркетинг на агропрехранбените производи,
Калкулации, Менаџмент на фарми, Менаџмент на човечките ресурси во
агропрехранбената индустрија (изборен предмет) и Трошоци и цени на сточарските
производи (изборен предмет). Во рамките на својата научно истражувачка и
апликативна дејност има објавено 53 позиции од научно-стручен карактер во научни
списанија и зборници во РМ и странство. Има издадено десетина учебници и учебни
помагала по предметите кои ги предава. Учествуваше во реализација на повеќе научно- истражувачки проекти од кои како позначјни се сметаат:TEMPUS- програма:„Restructuration de programmes d`etudes en biotechnologies“, JEP: 12-127-97,
„Appui au développement local de la filière caprine et formation francophone en


Tab Title 2

Your text...

Tab Title 2

Your text...

Tab Title 2

Your text...

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ