Информации од јавен карактер

Прикажи # 
# Наслов
11 ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ-БИТОЛА (2012-2015)
12 Извештај на Комисијата за самоевалуација за прв и втор циклус на студии на ФБН - Битола, во периодот 2012-2015 година
13 И З В Е Ш Т А Ј ОД СПРОВЕДЕНАТА СТУДЕНТСКА АНКЕТА НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА
14 Соопштение за предавање на визитинг професор на ФБН-Битола
15 ПРОЗОРЦИ ЗА МОБИЛНОСТ на студиските програми на Факултетот за биотехнички науки
16 Листа на изборни предмети од УКЛО
17 СТАТУТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
18 ПРАВИЛНИК ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КРЕДИТ ТРАНСФЕР СИСТЕМ И ПРЕМИНОТ ОД ЕДНА ВО ДРУГА СТУДИСКА ПРОГРАМА, ОДНОСНО ОД ЕДНА НА ДРУГА ЕДИНИЦА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
19 ПРАВИЛНИК ЗА ЕДНИСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАСТАВНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
20 ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

Страница 2 од 3

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ