Трет циклус

Работна верзија – Мухарем Исмаили

Комисија во состав:

проф.д-р Гордана Димитровска – gordana.dimitrovska@uklo.edu.mk – ментор

проф.д-р Соња Србиноска – ssrbinovska@yahoo.com – член

проф.д-р Елена Јошевска – elena.josevska@uklo.edu.mk – член

проф.д-р Вангелица Јовановска – vangelica.jovanovska@uklo.edu.mk – член

проф.д-р Николче Јанкуловски – nikolce.jankulovski@uklo.edu.mk – член

Докторска дисертација на м-р Марија Бошевска

Докторска дисертација на м-р Дарко Вељановски – работна верзија