ПРОФ. Д-Р ЉУПЧЕ КОЧОСКИ

1.                   АНАЛИЗА НА ХИГИЕНСКАТА ИСПРАВНОСТ НА СУРОВОТО МЛЕКОТО И ЗАГУБИТЕ ВО МЛЕКО ПРОИЗВОДСТВОТО

2.                   ИНДИРЕКТНОТО ОДРЕДУВАЊЕ НА СОМАТСКИТЕ КЛЕТКИ КАКО ВАЖЕН ПАРАМЕТАР ЗА ХИГИЕНСКАТА ИСПРАВНОСТ НА МЛЕКОТО НА НИВО НА ФАРМА

3.                   СЛЕДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА СИРЕЊЕТО ВО МАЛОПРОДАЖНАТА МРЕЖА

4.                   КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРОМЕНИ ВО МЛЕКОТО ПРИ ПОЈАВА НА МАСТИТИС

5.                   ВЛИЈАНИЕТО НА МАСТИТИСОТ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА МЛЕЧНИТЕ ПРЕРАБОТКИ

ПРОФ. Д-Р ЏУЛИЈАНА ТОМОВСКА

 1. ЗНАЧЕЊЕ НА ЛАКТОЗАТА ВО МЛЕЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ
 2. ГАЛАКТО – ОЛИГОСАХАРИДИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ДОБИЕНИ ОД ЛАКТОЗА
 3. МЛЕЧНИ ОЛИГОСАХАРИДИ
 4. ВОДА ВО МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
 5. ИМУНОХЕМИСКИ МЕТОДИ, ПРИМЕНА НА ИМУНОХЕМИСКИ ЕНЗИМАТСКИ (ELISA) ТЕСТ ЗА АНАЛИЗА НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ
 6. ЗАГАДУВАЊЕ НА ХРАНАТА ОД МАТЕРИЈАЛИ И ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ ВО ДИРЕКТЕН КОНТАКТ СО ХРАНАТА

ПРОФ. Д-Р ВАНГЕЛИЦА ЈОВАНОВСКА

1. ТОПЛИНОРАЗМЕНУВАЧИТЕ ВО ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

2. МАШИНИ И ОПРЕМА ВКЛУЧЕНИ ВО ТЕХНОЛОШКИОТ ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТРАДИЦИОНАЛЕН И ОВОШЕН ЈОГУРТ

3. МАШИНИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕСО

4. СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТСКО УПРАВУВАЊЕ

5. КОМПЛЕКСНА МЕХАНИЗАЦИЈА ВО СВИЊАРСКИТЕ ФАРМИ

ВОН.ПРОФ. Д-Р МИЛА АРАПЧЕСКА

 1. ЗАСТАПЕНОСТ НА ОМЕГА-3 МАСНИТЕ КИСЕЛИНИ ВО ХРАНАТА И НИВНО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЗДРАВЈЕТО
 2. БИОАКТИВНИ СОЕДИНЕНИЈА ВО МЛЕКОТО
 3. КОНТАМИНАЦИЈА НА ХРАНАТА СО LYSTERIA MONOCYTOGENES
 4. СОЗДАВАЊЕ НА TRANS МАСНИ КИСЕЛИНИ И НИВНО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЗДРАВЈЕТО
 5. МИКРОФЛОРА НА СУРОВО МЛЕКО

ВОН.ПРОФ. Д-Р ЕЛЕНА ЈОШЕВСКА

 1. ТЕХНОЛОГИЈА НА КОЛЕЊЕ ГОВЕДА
 2. ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПАШТЕТА
 3. ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОЛБАСИ ОД ЖИВИНСКО МЕСО
 4. УПОТРЕБА НА МАСЛИНОВОТО МАСЛО КАЈ ПРЕРАБОТКИТЕ ОД МЕСО
 5. ФУНКЦИОНАЛНАТА ХРАНА И ПОТРОШУВАЧИТЕ
 6. ПРИМЕНА НА ЛУШПАТА ОД КАКАО ВО ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕМНО И МЛЕЧНО ЧОКОЛАДО

ВОН.ПРОФ. Д-Р КАТЕРИНА БОЈКОВСКА

 1. ЛОЈАЛНОСТ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ВО ОДНОС НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИТЕ ПРОДАВНИЦИ ЗА ЗДРАВА ХРАНА
 2. МЕРКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА ВО АГРОПРЕХРАНБЕНИОТ СЕКТОР И НИВНО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
 3. НОВИ ТРЕНДОВИ И АЛАТКИ ВО ДИГИТАЛНИОТ МАРКЕТИНГ
 4. МАРКЕТИНГОТ КАКО СОВРЕМЕНА КОНЦЕПЦИЈА ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АГРОПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ
 5. ПРИМЕНА НА Е-МАРКЕТИНГОТ НА ПАЗАРОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

ВОН.ПРОФ. Д-Р НИКОЛЧЕ ЈАНКУЛОВСКИ

 1. УЛОГАТА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО РАЗВОЈОТ НА АГРОПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА
 2. ЕКОНОМИКА НА АГРКОМПЛЕКСОТ
 3. ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ И КАЛКУЛАЦИИ
 4. МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
 5. ПРЕТПРИЕМНИШТВО И БИЗНИС

ВОН.ПРОФ. Д-Р ДИЈАНА БЛАЖЕКОВИЌ-ДИМОВСКА

МАП И ОСТАНАТИ АЛТЕРНАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОДРЖЛИВОСТА НА ПАКУВАНИТЕ РИБИ.

КОМПОСТИРАЊЕ НА РИБЕН ОТПАД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЃУБРИВА ЗА ОРГАНСКОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

ОТПАДОЦИ ОД РИБНАТА ИНДУСТРИЈА: ТРЕТИРАЊЕ, ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, ПОТЕНЦИЈАЛНА УПОТРЕБА

ИНТЕГРИРАЊЕ НА НАДЗОРОТ ВРЗ ЗДРАВЈЕТО НА РИБИТЕ И БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА: ПРИМЕР НА ANISAKIS

АКВАПОНИЈА

ДОЦ. Д-Р ВЕСНА КАРАПЕТКОВСКА-ХРИСТОВА

1. ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА “ХЕТЕРОЗИС” ЕФЕКТОТ ВО СТОЧАРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

2. НУТРИТИВНИ И ТЕРАПЕВТСКИ СВОЈСТВА НА МЕДОТ И ПЧЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ

3. ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ОТПАДОЦИ ОД РИБНАТА ИНДУСТРИЈА ПРИ ИСХРАНА НА БРОЈЛЕРИ

4. ТЕХНИКИ НА СТИМУЛАТИВНА ПРИХРАНА НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЈСТВА

5. ВЛИЈАНИЕТО НА ВИДОВИТЕ ХРАНИВА ВРЗ ПРИРАСТОТ КАЈ КРАП (CYPRINUS CARPIO)

ДОЦ. Д-Р БИЛЈАНА ТРАЈКОВСКА

1.                   ВЛИЈАНИЕТО НА ХИГИЕНСКАТА ИСПРАВНОСТ НА СУРОВОТО МЛЕКОТО ВРЗ КВАЛИТАТИВНИТЕ И СЕНЗОРНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА БИЕНОТО СИРЕЊЕ

2.                   ХИГИЕНСКА ИСПРАВНОСТ НА МЛЕЧЕН ПРОИЗВОД – ЈОГУРТ

3.                   СЛЕДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПАСТЕРИЗИРАНОТО МЛЕКО ВО МАЛО ПРОДАЖНАТА МРЕЖА

4.                   СЛЕДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЈОГУРТОТ ВО МАЛО ПРОДАЖНАТА МРЕЖА

5.                   ПРОМЕНИ НА ТИТРАЦИОНАТА КИСЕЛОСТ И РН НА ЈОГУРТОТ ВО ТЕКОТ НА ЧУВАЊЕТО

ДОЦ. Д-Р БОРЧЕ МАКАРИЈОСКИ

1. ВЛИЈАНИЕ НА ГЕНЕТСКИТЕ И ПАРАГЕНЕТСКИТЕ ФАКТОРИ ВРЗ МЛЕЧНОСТА КАЈ ГОВЕДАТА;

2. ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО НА КИСЕЛО МЛЕКО ПРОИЗВЕДЕНО ВО ЛАБОРАТОРИСКИ УСЛОВИ;

3. ТЕХНОЛОГИЈА НА ТРАДИЦИОНАЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛО САЛАМУРЕНО СИРЕЊЕ;

4. СВОЈСТВА И ПРИМЕНА НА КОЗЈОТО МЛЕКО ВО МЛЕКАРСКАТА ИНДУСТРИЈА;

5. ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПУТЕР;

НАС.ДОЦ. Д-Р БЛАГОЈЧЕ НАЈДОВСКИ

1.УЛОГАТА НА CLOUD ТЕХНОЛОГИИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА АНАЛИЗА И СКЛАДИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ.

2. БАЗИТЕ НА ПОДАТОЦИ КАКО НЕОПХОДЕН ДЕЛ ПРИ ПРОЦЕСОТ НА СКЛАДИРАЊЕ И АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ ВО ПРОИЗВОДСТВЕНИОТ СИСТЕМ.

3. УЛОГАТА НА ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ ПРИ ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРОИЗВОДСТВО И АНАЛИЗА.

4. СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ КАКО ДЕЛ ОД ПРОЦЕСОТ НА КОМУНИКАЦИЈА И СОБИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ.