Home/Огласна табла/Прв циклус/Резултати за прв циклус

Резултати за прв циклус

Прелиминарна листа – Биолошка безбедност на храната – 31.05.2023

Резултати – II Колоквиум Биолошка безбедност на храната – 29.05.2023

Резултати – Априлска Испитна Сесија 2023

Резултати – 10.04.2023 – I Колоквиум (поправен) Биолошка безбедност на храната

Резултати-I Колоквиум Биолошка безбедност на храната-03.04.2023

Резултати – Февруарска Испитна Сесија 2023

Прелиминарна листа – Биохемија – Јануари 2023

Резултати – Колоквиум – Биохемија – 12.01.2023

Прелиминарна листа – Биологија – Јануари 2023

Резултати – Колоквиум – Биологија – 12.01.2023

Резултати – I Колоквиум (поправен) Биологија – 06.12.2022

Резултати – I Колоквиум (поправен) Биохемија – 05.12.2022

Резултати – Ноемвриска Испитна Сесија 2022

Резултати – 25.11.2022 – I Колоквиум Биологија

Резултати – I Колоквиум Биохемија -21.11.2022

Резултати – Септемвриска Испитна Сесија 2022

Резултати – Јунска Испитна Сесија 2022

Прелиминарна листа Биолошка безбедност на храната 26.05.2022

Резултати – Биолошка безбедност на храната – 26.05.2022

Резултати – Априлска Испитна Сесија 2022

Резултати I – Колоквиум (поправен) Биолошка безбедност на храната

Резултати – I Колоквиум Биолошка безбедност на храната

Резултати – Февруарска Испитна Сесија

Прелиминарна Листа – Биохемија

Прелиминарна Листа – Биологија

Резултати – II Колоквиум и I Колоквиум (поправен) Биохемија – 12.01.2022

Резултати II Колоквиум и I Колоквиум (поправен) Биологија – 17.01.2022

Резултати – 15.12.2021 – I Поправен Колоквиум Биохемија

Резултати – I Колоквиум Биологија (поправен)

Резултати – Ноемвриска Испитна Сесија 2021

Резултати – I Колоквиум Биологија

Резултати – I Колоквиум Биохемија

Резултати-II(втор) колок. и вкупни резултати-Процесна техника-23.05.2023

Резултати од II(втор) колокв.-Опрема за прер. на мл. и ме.-23.05.2023

Резултати-испит- Земјод.мех.-26.04.2023

Резултати-I(прв) попр. колокв.-Процесна техника-25.04.2023

Резултати од II(втор) колокв.-Опрема за прер. на мл. и ме.-25.04.2023

Резултати од II(втор) колок. и вкуп.рез.-Маш. и опр. за пр. на ан. пр.-25.04.2023

Резултати-испит и II(втор)колок.-Техн. и технол. на лад. и гр.-19.04.2023

Резултати-I(прв) колокв.-Процесна техника-11.04.2023 (2)

Резултати од I(прв) колокв.-Маш. и опр. за пр. на ан. пр.-04.04.2023

Резултати од I(прв) колокв.-Опрема за прер. на мл. и ме.-04.04.2023

Резултати од I(прв) колокв.-Маш. и опр. за пр. на ан. пр.-04.04.2023

Резултати-испит-Процесна техника-01.02.2023

Резултати-испит-Опрема за прер. на мл. и ме.-01.02.2023

Резултати-II(втор) колок. и вкуп. резултати- Земјод.мех.-01.02.2023

Резултати-испит и II(втор)колок.-Техн. и технол. на лад. и гр.-25.01.2023

Резултати од испит-Маш. и опр. за пр. на ан. пр.-25.01.2023

Резултати-II(втор)колок.-Техн. и технол. на лад. и гр.-10.01.2023

Резултати од I(прв) поправен колок. по Техн. и техн. на лад. и гр.-13.12.2022

Резултати-I(прв)колок.-Техн. и технол. на лад. и гр.-24.11.2022

Резултати-I(прв) колок.- Земјод.мех.-24.11.2022

Резултати од испит-Маш. и опр. за пр. на ан. пр.-16.11.2022

Резултати-испит-Техн. и технол. на лад. и гр.-16.11.2022

Резултати-II колок. и вкуп. резул.-Процесна техника-28.09.2022

Резултати-испит и IIкол.-Техн. и технол. на лад. и гр.-21.09.2022

Резутати-испит-Процесна техника-08.06.2022

Резултати-испит-Техн. и технол. на лад. и гр.-01.06.2022

Резултати-испит-Опрема за прер. на мл. и ме.-01.06.2022

Резултати од II(втор)колок. и вкупни резултати-Маш. и опр. за пр. на ан. пр.-13.04.2022

Резултати-II колок. и вкуп. резул.-Процесна техника-23.05.2022

Резултати-испит-Процесна техника-20.04.2022

Резултати-I поправ. колок-Процесна техника-26.04.2022

Резултати од испит Маш. и опр. во фарм. произ.-27.04.2022

Резултати-I(колок.)-Процесна техника-13.04.2022

Резултати од I(прв)колоквиум-Маш. и опр. за пр. на ан. пр.-13.04.2022

Резултати-испит-Процесна техника-09.02.2022

Резултати од испит Маш. и опр. во фарм. произ.-09.02.2022

Резултати-испит и IIкол.-Техн. и технол. на лад. и гр.-02.02.2022

Резултати од II колок. и Вкупни резултати по Техника и техн. на лад. и гр.-21.01.2022

Резултати од I(прв) поправен колоквиум по Техника и техн. на лад. и гр.-07.12.2021

Резултати од I(прв) колоквиум по Техника и техн. на лад. и гр.-23.11.2021

Резултати-испит-Техн. и технол. на лад. и гр.-17.11.2021

Резултати од испит Маш. и опр. за пр. на ан. пр.-24.11.2021

РЕЗУЛТАТИ од ХЕМИЈА

Резултати од Прв колоквиум ХИМ

Вкупно поени 2022-2023 ДПП

Вкупно поени 2022-2023 Хемија

Вкупно поени 2022-23 ХБХ

Резултати од Повторен Втор Колоквиум и Испит (02.02.2023)

Резултати од Испити и Втор Колоквиум 26.01.2023

Резултати Додатоци во ПП 10.01.2023

Резултати Хемија и ХБХ, 09.01.2023

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ – ДПП, 2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ, 2022

Резултати ХИМ, 22.09.2022 Септември

Резултати ХИМ, Септември 2022

Резултати од Испит 09.06.2022

Резултати од Повторен Втор Колоквиум и Испит (02.06.20220)

Резултати од Втор Колоквиум (26.05.2022)

Резултати од Прв Колоквиум (14.04.2022)

Резултати од 10.02.2022

Резултати од Поправен Втор Колоквиум и ИСПИТ 03.02.2022

Резултати- Полагање ХБХ, 17.01.2022

Резултати од Поправен Прв и Втор Колоквиум 11.01.2022

РЕЗУЛТАТИ Прв Колоквиум Додатоци во прехранбени производи

РЕЗУЛТАТИ Хемија,прв колоквиум 2021

РЕЗУЛТАТИ Прв Колоквиум ХБХ, 2021

Резултати Проф. д-р Гордана Димитровска – ТСП

Резултати Проф. д-р Гордана ДимитровскаТМПП

Резултати Проф. д-р Гордана ДимитровскаТМПП

Резултати Проф. д-р Гордана Димитровска – ТСП

Резултати по предметот Основи на нутриција

Резултати по предметот Технологија на десертни сирења и млечни десерти

Резултати по предметот Основи на нутриција ( II ) втор колоквиум

Резултати по предметот Технологија на десертни сирења и млечни десерти ( II) Втор колоквиум

Резултати по предметот Технологија на десертни сирења и млечни десерти ( I )прв поправен колоквиум

Резултати по предметот Технологија на десертни сирења и млечни десерти ( I )прв колоквиум

Резултати по предметот Основи на нутриција ( I )прв колоквиум

Резултати по предметот Основи на нутриција ( I )прв поправен колоквиум

Резултати по предметот Технологија на млеко и млечни производи

Резултати по предметот Технологија на сирење и путер