Соопштенија за прв циклус

Им се соопштува на студентите дека полагање на прв колоквиум по предметот Хемија ќе се одржи на 28.11.2023 год. со почеток во 09:00 часот, додека полагање на прв колоквиум по предметот Хемиска безбедност на храна ќе се одржи на 04.12.2023 год. во 09:00 часот.

Од предметинот професор

Предавањата по предметот АГРОЕКОЛОГИЈА (изборен предмет) за студентите од VII. семестар на насоката „Квалитет и безбедност на храна“ според предвидениот распоред ќе се изведуваат секој понеделник од 9 часот во кабинет за информатика.

Дополнителни информации и консултации кај предметен професор доцент д-р Дарко Вељановски секој работен ден од 8 часот или на електронска адреса darko.veljanovski@uklo.edu.mk

Пријавување на кандидатите 02.10.2023 и 03.10.2023

Претходна проверка на знаењата на англиски јазик  03.10.2023

Објавување прелиминарна ранг-листа 04.10.2023

Објавување решение за прием на кандидатите 05.10.2023

Запишување на кандидатите 06.10.2023

Им се соопштува и се покануваат сите студенти од сите студиски програми од прва година (бруцоши) на 02.10.2023 година (Понеделник) во 11:00 часот ќе се одржи првиот академски час во просториите на Факултетот за биотехнички науки – Битола.

Пријавување на кандидатите 22.09.2023

Претходна проверка на знаењата на англиски јазик  25.09.2023

Објавување прелиминарна ранг-листа 26.09.2023

Објавување решение за прием на кандидатите 28.09.2023

Запишување на кандидатите 29.09.2023

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УКЛО ВО  2023/2024 ЗА ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК

Врска (линк) за регистрација на www.upisi.uklo.edu.mk каде треба да се пополни електронската пријава од iKnow-системот…

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите дека испитите закажани за 15.09.2023 ќе се одржат на  18.09.2023 година, (понеделник), во 12 часот.

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите дека испитите по Техника и технологија на ладење и греење, Машини и опрема за преработка на анимални производи и Опрема за преработка на месо ќе се одржат на  18.09.2023 година, (понеделник), во 12 часот.

Проф. Вангелица Јовановска

На 03.07.2023 (понеделник) во 10:00 часот во просториите на Факултетот за биотехнички науки се замолуваат да дојдат сите студенти кои е потребно да изведат практична настава заради добивање на инфорација и распоред за истата.

Им се соопштува на студентите дека полагањето на испитите за терминот закажан на 28.06.2023 се преместуваат на 30.06.2023 година во 11:00 часот.

Испитите кај проф. д-р Николлче Јанкуловски предвидени за ден 28.04.2023 се одлагаат за 05.05.2023 во 12 часот.

СООПШТЕНИЕ

 Им се соопштува на дипломираните и магистрираните студентите од прв циклус и втор циклус на студии кои ги завршија своите студии во академската 2021/2022 година на Факултетот за биотехнички науки, Битола, да си ги подгнат своите дипломи од 16.02.2023 до 28.02.2023 година во период од 10:00 до 13:00 часот кај службата за студентски прашања.

Факултет за биотехнички науки