Редовни професори

Проф. д-р Вангелица Јовановкса

Редовен Професор

Проф. д-р Џулијана Томовска

Редовен Професор

Проф. д-р Гордана Димитровска

Редовен Професор

Проф. д-р Мила Арапческа

Редовен Професор

Проф. д-р Николче Јанкуловски

Редовен Професор

Проф. д-р Елена Јошевска

Редовен Професор

Проф. д-р Катерина Бојковска

Редовен Професор

Проф. д-р Дијана Блажековиќ – Димовска

Редовен Професор

Проф. д-р Љупче Кочоски

In memoriam

Вонредни професори

Проф. д-р Билјана Трајковска

Проф. д-р Горан Михајловски

Виш научен соработник

Проф. д-р Весна Продановска – Попоска

Проф. д-р Весна Карапетковска  Христова

Вонреден професор

Доценти

Проф. д-р Благојче Најдовски

Доцент

Проф. д-р Борче Макаријоски

Доцент

Проф. д-р Дарко Вељановски

Доцент

Проф. д-р Викторија Стојковски

Доцент

Асистенти

М-р Даниела Пеливаноска-Дамеска

Асистент

М-р Даниел Симаковски

Асистент

Лаборанти

Дип.инж. Милена Магеровска

Виш Лаборант

М-р. Кристина Томска

Виш Лаборант