Раководство

Проф. д-р Гордана Димитровска

Декан

Проф. д-р Елена Јошевска

Продекан за настава

Проф. д-р Борче Макаријоски

Продекан за финансии

Проф. д-р Дијана Блажековиќ – Димовска

Продекан за наука и меѓународна соработка